Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Aydınlatma Metni

Son Güncelleme Tarihi: 30.01.2021

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Experian Bilgi Hizmetleri Limited Şirketi (“Experian” veya “Şirket”) tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, Şirket’in koruması altındadır. Kişisel veriler, Experian tarafından işbu Aydınlatma Metni kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemeleri ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin sair mevzuatı uygun olarak işlenmektedir.

KVKK uyarınca kişisel veriler, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz, bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi, hukuki sebebi ve söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız aşağıda yer almaktadır.

 

A- WEB SİTESİ KULLANICILARI (ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİ)

A.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 • Kimlik Bilgileri: Ad soyadı,
 • İletişim Bilgileri: Telefon no, e-posta adresi, adres,
 • İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri.

A.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir.

 • İnternet sitemize erişimizin sağlanabilmesi,
 • 5651 Sayılı Kanun’dan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması.
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.

A.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin A.II. başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde yurt içindeki adli makamlar veya kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilecektir.

A.IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz internet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç dahilinde Kanun’un 5 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 • Şirket’in tabi olduğu mevzuatta öngörülmüş olması,
 • Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

 

B- ZİYARETÇİLERİMİZ

B.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı,
 • İletişim Bilgileriniz: Telefon numarası, e-posta adresi,
 • Mesleki Bilgileriniz: Kurum/unvan bilgisi,
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Teminine İlişkin Bilgileriniz: Ziyaretçi giriş çıkış kayıt bilgileri,
 • İşlem Güvenliğine İlişkin Bilgileriniz: IP adres bilgileri, internet giriş çıkış bilgileri, log kayıtları,

B.II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, merkezimizi ziyaret etmeniz halinde sizlerden; fiziki, yazılı, sözlü ya da CCTV kamerası aracılığıyla aşağıda belirtilen amaçlar dâhilinde KVKK’nın 5. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Şirket içi güvenliğin sağlanması ve ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması

•   Veri sorumlusunun meşru menfaati

•   Kimlik Bilgileri

•   Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

•   Mesleki Bilgiler

Misafir kablosuz internet erişiminin sağlanması

•   Kanunlarda açıkça öngörülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması

•   Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi

•   Kimlik Bilgileri

•   İletişim Bilgileri

•   İşlem Güvenliğine İlişkin Bilgiler

Suç ya da hukuka aykırılık durumunda yetkili mercilere bilgi verilmesi

•   Kanunlarda açıkça öngörülmesi

•   Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi

•   Kimlik Bilgileri

•   Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

B.III. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin B.II. başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde talep edilmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla ve yurt içindeki tedarikçilerle paylaşılmaktadır.

 

C- MÜŞTERİLERİMİZ

C.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı bilgisi, pasaport numarası, TCKN/VKN, doğum tarihi, doğum yeri, imza,
 • İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası,
 • Finans Bilgileriniz: Banka, hesap ve kart bilgileri, kredi ve risk bilgileri, finansal performans bilgileri;
 • Özlük Bilgileriniz: Özgeçmiş bilgisi, izin durumu bilgileri,
 • Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Meslek bilgisi.
 • Müşteri İşlem Bilgileriniz: Müşteri şikâyet, talep, teşekkürleri, talep bilgisi, çağrı merkezi kayıtları,
 • İşlem Güvenliği Bilgileriniz: Log kayıtları.

C. II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5, 8. ve 9. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

•   Hukuki yükümlülük

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Müşteri İşlem Bilgisi

•   Finansal Bilgiler

•   Mesleki Deneyim

•   İşlem Güvenliği

Mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

•   Hukuki yükümlülük

•   Kanunlarda öngörülmesi

 

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Özlük Bilgisi

•   Mesleki Deneyim

Teklif süreçlerinin yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

 

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Müşteri İşlem Bilgisi

•   Finansal Bilgiler

•   Mesleki Deneyim

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

•   Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Özlük Bilgisi

•   Hukuki İşlem

 

Şirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi KVKK’nın 5/1. maddesi uyarınca açık rızanızın olması ve 9/1. madde yurtdışına aktarım için açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Pazarlama tanıtım amaçlı iletişime geçilmesi için kaydın yapılması

•   Açık rızanın alınması

•   Yurtdışına paylaşıma yönelik açık rıza alınması

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Özlük Bilgisi

•   Mesleki Deneyim

Ürün ve hizmetlerin tanıtımı ile uygun önerilerin sunulması amacıyla iletişime geçilmesi

•   Açık rızanın alınması

 

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Mesleki Deneyim

•   Yurtdışına paylaşıma yönelik açık rıza alınması

•   Kimlik Bilgisi

•   Mesleki Deneyim

Etkinliklere yönelik davetiye gönderimi

•   Açık rızanın alınması

•   Yurtdışına paylaşıma yönelik açık rıza alınması

•   Kimlik Bilgisi

•   Özlük Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Mesleki Deneyim

Ön satış sürecinin yürütülmesi 

•Açık rızanın alınması

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Mesleki Deneyim

•Yurtdışına paylaşıma yönelik açık rıza alınması

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Müşteri İşlem Bilgisi

•   Mesleki Deneyim

C.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin C.II başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; iş ortaklarımıza, yurt dışındaki tedarikçilerimize ve yetkililerine, iş ortaklarımıza, iştirakler ve bağlı ortaklıklarımıza aktarılabilmektedir.


D. TEDARİKÇİ ÇALIŞANLARIMIZ

D.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, ehliyet bilgileri, medeni durum bilgisi, anne ve baba adı, anne kızlık soyadı, imza, TCKN,
 • İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası,
 • Özlük Bilgileriniz: Özgeçmiş bilgileri, bordro bilgileri, sicil numarası, izin durumu bilgileri, eğitim seviyesi, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, çalışanlara sunulacak ücret/yan hak ya da menfaate ilişkin bilgiler, çalışma performans bilgileri, mülakat ve işe giriş değerlendirmeleri, profesyonel/kişisel yetkinlikler,
 • Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Meslek bilgisi, diploma, meslek için eğitim bilgileri, sertifikalar, gidilen kurs bilgileri,
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Fotoğraf,
 • Finansal Bilgileriniz: Banka hesabı bilgileri,
 • Özel Nitelikli Verileriniz: Sağlık verileri, engellilik durumu bilgisi.

D. II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Ofis Destek Hizmetleri Alım Süreci

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

•   Kimlik Bilgisi

•   Özlük Bilgisi

•   Finans Bilgileri

•   Mesleki Deneyim

•   İletişim Bilgisi

•   Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 

Şirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi KVKK’nın 6/2. özel nitelikli kişisel veri işleme hükmü uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Ofis Destek Hizmetleri Alım Süreci

•   Özel nitelikli verinin işlenmesi için açık rıza alınması

•   Sağlık Bilgisi,

•   Engellilik Durumuna ait Bilgiler

D.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin D.II başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; yurt içindeki tedarikçilerle ve yetkili kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.


E- İŞ ORTAKLARIMIZ

E.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, anne ve baba adı, imza, TCKN,
 • İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası,
 • Özlük Bilgileriniz: İzin durumu bilgileri,
 • Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Meslek bilgisi,
 • Finansal Bilgileriniz: Banka hesabı bilgileri
 • Müşteri İşlem Bilgisi: Müşteri şikâyet, talep ve teşekkürleri,

E. II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Mal ve Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

•   Kimlik Bilgisi

•   Finansal Bilgileriniz

•   Mesleki Deneyim

•   İletişim Bilgisi

Mal Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

•   Kimlik Bilgisi

•   Mesleki Deneyim

•   İletişim Bilgisi

Mal Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

•   Kimlik Bilgisi

•   Özlük Bilgisi

•   Mesleki Deneyim

•   İletişim Bilgisi

Teklif Süreçlerinin Yürütülmesi

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

 

Şirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi KVKK’nın 5/1. maddesi uyarınca açık rızanızın olması ve 9/1. Madde yurtdışına aktarım için açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Ön satış sürecinin yürütülmesi

•   Açık rızanın alınması         

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Mesleki Deneyim

•   Yurtdışına paylaşıma yönelik açık rıza alınması

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Müşteri İşlem Bilgisi

•   Mesleki Deneyim

E.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin D.II başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara ve yurtdışındaki iştirakler ve bağlı ortaklıklarımıza aktarılabilmektedir.

 

G- POTANSİYEL MÜŞTERİ/İŞ ORTAĞI/TEDARİKÇİ

G.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı bilgisi,
 • İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası, kayıtlı elektronik posta adresi,
 • Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Meslek bilgisi.

G.II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5, 8. ve 9. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Satış öncesi süreç için iletişime geçilmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Mesleki Deneyim

Teklif süreçlerinin yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

 

Şirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi KVKK’nın 5/1. maddesi uyarınca açık rızanızın olması ve 9/1. madde yurtdışına aktarım için açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Pazarlama tanıtım amaçlı iletişime geçilmesi için kaydın yapılması

•   Açık rızanın alınması

•   Yurtdışına paylaşıma yönelik açık rıza alınması

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Mesleki Deneyim

Ürün ve hizmetlerin tanıtımı ile uygun önerilerin sunulması amacıyla iletişime geçilmesi

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Mesleki Deneyim

 

G.III. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin E.II. başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde yurt dışındaki Şirket yönetimine aktarılabilmektedir.

H. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Bu Aydınlatma Metni’nin “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Şirketimize başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

I. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Bahar Sokak, River Plaza, No:13 K:8 Şişli İstanbul adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan şirket sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info.turkey@experian.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

J. AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

Bu Aydınlatma Metni Şirket tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Şirket, bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Şirket tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin www.experian.com.tr adresinde yayımlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır.